MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Belgium

Algemene gebruiksvoorwaarden voor de website

Mitsubishi Electric Europe B. V., Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Duitsland (hierna: „Mitsubishi Electric Factory Automation Europe”), stelt de website be.mitsubishielectric.com/fa (hierna: „Website”) ter beschikking. De Website heeft betrekking op Mitsubishi Factory Automation (ook te noemen „Mitsubishi Automation” of „FA”) voor de regio's Europa, Midden-Oosten en Afrika (hierna: „EMEA”). Op de Website vindt u bepaalde aanbiedingen en content (hierna: „Content“ of „Aanbieding“). alsmede de mogelijkheid om (indien van toepassing) gebruik te maken van het onderdeel MyMitsubishi (hier: "MyMitsubishi") of u te abonneren op nieuwsbrieven (hier: "Mitsubishi Electric Nieuwsbrief") die worden verzonden door Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA en/of gelieerde Europese ondernemingen (hier tezamen: "Mitsubishi Electric Europe") (MyMitsubishi en de Mitsubishi Electric Nieuwsbrief hierna te noemen "Aanvullende Diensten").

Door de Website te bezoeken en (indien van toepassing) gebruik te maken van de Aanvullende Diensten gaat u akkoord met deze Voorwaarden (hier: "AV").

1. Toepassing van deze Algemene Voorwaarden
Bij gebruikmaking van deze Website en (indien van toepassing) gebruik te maken van de Aanvullende Diensten door de gebruiker gelden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden. Wij aanvaarden met name geen andere gebruiksvoorwaarden.

2. Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA’s Services
De Website is een vrijwillige en kosteloze dienst van Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA. Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA zal de Gebruiker Content ter beschikking stellen, zulks uitsluitend ter beoordeling van Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA. In het bijzonder kan Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA de Content van tijd tot tijd wijzigen (verminderen of veranderen) of de levering van bepaalde Content, de Aanvullende Diensten of de Website op elk moment (ook tijdelijk) staken voor enige of alle Gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving of opgaaf van redenen. Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA is gerechtigd derden in te zetten of gebruik te maken van diensten van derden voor het verrichten van de diensten ten behoeve van het aanbieden van de Website.

Hyperlinks naar inhoud die op websites van derden wordt aangeboden, kunnen onder de Website worden opgenomen. Wij kunnen geen controle uitoefenen op de inhoud die onder dergelijke hyperlinks kan worden gevonden en die geen deel uitmaakt van onze Dienst.

3. Gebruikmaking van de Website, additionele services en Content, gebruiksrechten
Het gebruik van de Website en (indien van toepassing) de Aanvullende Diensten is uitsluitend toegestaan voor legale activiteiten. De Gebruiker zal geen Content gebruiken op een wijze die Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA of aan Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA gelieerde ondernemingen zou kunnen schaden in de zin van artikel 15 en volgende van de Duitse Wet op de Effectenhandel (Aktiengesetz, AktG; dergelijke gelieerde ondernemingen hier: "Gelieerde Ondernemingen"). Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA verleent de Gebruiker een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om de Content persoonlijk en beperkt tot zijn intern zakelijk gebruik te gebruiken in verband met (potentiële) aankopen bij Gelieerde Bedrijven. De Gebruiker zal de Inhoud echter niet kopiëren of wijzigen, tenzij dit noodzakelijk is om de Inhoud op een contractueel bedoelde manier te gebruiken. De Gebruiker zal de Inhoud niet verspreiden, publiekelijk beschikbaar maken, verkopen, verhuren of leasen. Indien gebruiksrechten niet uitdrukkelijk aan de gebruiker zijn verleend, behoudt Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De Gebruiker zal aan Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA en/of aan haar Gelieerde Vennootschappen alle schade vergoeden die Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA en/of aan haar Gelieerde Vennootschappen lijden ten gevolge van een gebruik van de Website en/of Content in strijd met deze AV.

4. Inachtneming van uitvoercontrolebepalingen
De gebruiker dient alle toepasselijke nationale en internationale controlebepalingen inzake de uitvoer en wederuitvoer in acht te nemen (bijv. met betrekking tot gedownload materiaal). Voor elke toezending of elk transport van relevant materiaal dient de gebruiker met name te controleren of door passende maatregelen te garanderen dat er geen embargo dat door de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika en/of de Verenigde Naties opgelegd is, geschonden wordt. Op een desbetreffend verzoek daartoe zal gebruiker alle relevante informatie over mogelijke schendingen van uitvoercontrolebepalingen ter beschikking van Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA stellen, welke in verband met de activiteiten van gebruiker onderzocht worden (bijv. door de bevoegde autoriteiten of Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA).

5. Vrijwaring, aansprakelijkheidsbeperking
Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA is onbeperkt aansprakelijk voor opzet, in gevallen van grove nalatigheid, in gevallen van opzettelijk verzwijgen van een gebrek en voor aanspraken in verband met de wet op de productaansprakelijkheid. Elke verdergaande aansprakelijkheid van Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA en mogelijke vorderingen tot vrijwaring van gebruiker zijn uitgesloten. Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA geeft geen garanties. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor medewerkers, wettelijke vertegenwoordigers en hulppersonen van Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA.

6.  Aanvullende diensten

6.1 MyMitsubishi

  a) Registratie
  De registratie van de Gebruiker is noodzakelijk voor het gebruik van MyMitsubishi. Alleen personen van 18 jaar of ouder mogen zich inschrijven. De Gebruiker zal het registratieformulier op de Website naar waarheid invullen. Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA heeft het recht om de Gebruiker uit te sluiten van het gebruik van MyMitsubishi, met name in het geval dat de Gebruiker onjuiste gegevens heeft verstrekt. De Gebruiker bevestigt hierbij dat het hem is toegestaan de betreffende gegevens in te vullen indien het gegevens van derden betreft. De Gebruiker zal zijn inloggegevens niet aan derden doorgeven en zijn wachtwoord van tijd tot tijd wijzigen wanneer daarom wordt verzocht. Voor details in verband met gegevensbescherming verwijzen wij u naar de Informatie over gegevensbescherming die beschikbaar is onder Informatie over gegevensbescherming.

  b) Toestemming voor het ontvangen van update-informatie voor gedownload materiaal en aanvullende informatie over gegevensbescherming
  De Gebruiker stemt ermee in dat Mitsubishi Electric EMEA de contactgegevens gebruikt die aan Mitsubishi Electric Europe zijn verstrekt in verband met de registratie bij MyMitsubishi, in het bijzonder naam en e-mailadres, om informatie te ontvangen over eventuele updates van materiaal dat de Gebruiker (i) heeft gedownload van de website be.mitsubishielectric.com/fa/mymitsubishi, (ii) op de persoonlijke downloadlijst (hier: "Downloadlijst") en (iii) gemarkeerd voor het ontvangen van dergelijke update-informatie door het respectievelijke vak te activeren dat aan het respectieve document is toegewezen. De gebruiker stemt er hierbij ook mee in dat Mitsubishi Electric Europe de downloadlijst voor dergelijke doeleinden opslaat en gebruikt. Met betrekking tot de downloads zelf is de Gebruiker zich ervan bewust dat aanvullende informatie kan worden gevonden in de Informatie betreffende gegevensbescherming die beschikbaar is onder Informatie over gegevensbescherming.
  De Gebruiker weet en aanvaardt dat hij/zij een e-mail zal ontvangen die moet worden beantwoord zoals beschreven in de e-mail, voordat hij/zij dergelijke update-informatie van Mitsubishi Electric Europe ontvangt.
  De Gebruiker weet dat deze toestemming wordt vastgelegd door Mitsubishi Electric Europe. De Gebruiker heeft te allen tijde toegang tot deze toestemming onder Status van de algemene voorwaarden. De Gebruiker weet dat hij/zij deze toestemming te allen tijde kan intrekken met ingang van de intrekking
  - door respectieve informatie te verstrekken aan Mitsubishi Electric Europe B.V., Ratingen, Duitsland, of zijn functionaris voor gegevensbescherming; de contactgegevens zijn respectievelijk beschikbaar onder "Aanvraagformulier persoonsgegevens"; of
  - via de MyMitsubishi-website door (i) alleen de downloadlijst te verwijderen of (ii), beperkt tot de respectieve documenten, het respectieve document te verwijderen van de Downloadlijst of (iii) - alleen met ingang voor het verzenden van update-informatie voor een bepaald document - het deactiveren van de respectieve box die aan het respectieve document is toegewezen of (iv) het verwijderen van het MyMitsubishi-account.the MyMitsubishi website by (i) merely deleting the Download List or (ii), limited to the respective documents, deleting the respective document from the Download List or (iii) – only with effect for sending update information for a certain document – deactivating the respective box allocated to the respective document or (iv) deleting the MyMitsubishi account.

  De Gebruiker is zich ervan bewust dat Mitsubishi Electric Europe, wat de herroeping betreft, geen update-informatie meer zal verstrekken.

  c) Wijzigingen in deze AV voor MyMitsubishi
  Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA kan deze AV of specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke inhoud en met betrekking tot gegevensbescherming van tijd tot tijd wijzigen. De Gebruiker zal gedurende de hele inlogprocedure een melding krijgen en de Gebruiker moet een selectievakje aanvinken om te bevestigen dat hij de nieuwe algemene voorwaarden accepteert. Indien de Gebruiker de gewijzigde voorwaarden niet bevestigt, kan het gebruik van MyMitsubishi of bepaalde diensten geheel of gedeeltelijk worden beperkt.

6.2  Mitsubishi Electric nieuwsbrieven

  Gebruikers kunnen zich op de website abonneren op Mitsubishi Electric-nieuwsbrieven. Met indiening stemmen Gebruikers ermee in dat Mitsubishi Electric Europe terugkerende nieuwsbrieven stuurt naar het e-mailadres dat tijdens het abonnement is opgegeven. De Mitsubishi Electric-nieuwsbrieven bevatten met name interessante informatie uit de Mitsubishi Electric-wereld (met name productnieuws, casestudy's over toepassingen, data van beurzen, details van evenementen voor klanten en speciale aanbiedingen). Met het abonnement stemmen gebruikers ook in met het verwerken en gebruiken van het e-mailadres dat is opgegeven tijdens het abonnement voor het genereren en verzenden van de Mitsubishi Electric-nieuwsbrieven.

  De toestemming wordt vastgelegd door Mitsubishi Electric Europe. Abonnees kunnen deze toestemming te allen tijde intrekken met ingang van de intrekking door gebruik te maken van de uitschrijflink in elke e-mailnieuwsbrief of door respectieve informatie te verstrekken aan Mitsubishi Electric Europe B.V., Ratingen, Duitsland, of zijn functionaris voor gegevensbescherming. De contactgegevens vindt u respectievelijk onder "Aanvraagformulier persoonsgegevens". Abonnees worden in elke nieuwsbrief op de hoogte gebracht van deze mogelijkheid om zich terug te trekken.
 1. Rechtskeuze
  Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Duitse materiële recht van toepassing onder uitsluiting van het Weens koopverdrag (CISG).