MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Belgium

1. Privacybeleid

1.1 Mitsubishi Electric Europe B.V., samen met andere leden van de groep (MEU, wij/ons/onze) streven ernaar om de privacy van onze klanten en gebruikers (u/uw) die onze websites bezoeken (de Websites) te beschermen. Dit privacybeleid (het Privacybeleid) beschrijft voor onze websites de praktijken van het verzamelen en delen van persoonsgegevens, en is bedoeld om u te informeren over de manieren waarop Websites persoonsgegevens verzamelen, het gebruik van die persoonsgegevens en de manieren waarop wij persoonsgegevens die u aan ons wenst te verstrekken zullen delen.

1.2 Als u een bestaande klant van ons bent, vindt u meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken in uw klantencontract met ons. Wanneer wij persoonsgegevens van u verzamelen, verzenden wij mogelijk nog verdere berichten waarin wij andere manieren aanstippen waarop wij gebruik wensen te maken van uw persoonsgegevens, en met de mogelijkheid tot opt-in of opt-out van de geselecteerde vormen van gebruik.

1.3 Onze websites kunnen links bevatten naar andere websites van derden. Als u een link naar een van deze websites van derden volgt, houd er dan rekening mee dat zij hun eigen privacybeleid hebben, en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor hun beleid of voor de verwerking van uw persoonsgegevens door hen. Controleer dit beleid voordat u persoonsgegevens verstrekt aan dergelijke websites van derden.

1.4 Dit privacybeleid is bedoeld om onze privacypraktijken uit te leggen en heeft betrekking op de volgende gebieden:

(a) Welke persoonsgegevens wij van u kunnen verzamelen

(b) Hoe wij uw persoonsgegevens kunnen gebruiken

(c) Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen

(d) Contact met ons opnemen en uw rechten om bezwaar te maken tegen marketingdoeleinden en om uw persoonsgegevens in te zien en bij te werken

(e) Ons cookiebeleid

(f) Hoe wijzigingen worden aangebracht in dit privacybeleid en het cookiebeleid

2. Informatie die wij over u kunnen verzamelen

2.1 Wij verzamelen en verwerken alle persoonsgegevens over u of een deel ervan:

(a) Informatie die u aan ons verstrekt

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij het gebruik van het contactformulier op onze websites, met inbegrip van uw naam, e-mailadres en andere contactgegevens;

(b) Onze correspondentie

Als u contact met ons opneemt, bewaren wij gewoonlijk deze correspondentie;

(c) Informatie over enquêtes

Wij kunnen u ook vragen om enquêtes in te vullen die wij gebruiken voor onderzoeksdoeleinden. In deze gevallen verzamelen wij de in de ingevulde enquête verstrekte gegevens;

(d) Website- en communicatiegebruik

Details over uw bezoeken aan de websites en informatie verzameld via cookies en andere traceringstechnologieën, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw IP-adres en domeinnaam, uw browserversie en besturingssysteem, bezoekgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, en de bronnen die u gebruikt.

3. Vormen van gebruik van uw persoonsgegevens

3.1 In dit hoofdstuk beschrijven wij de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens gebruiken die wij verzamelen via onze websites en stellen wij, in overeenstemming met onze verplichtingen uit hoofde van het Europese recht, de "rechtsgronden" vast waarop wij ons baseren om de informatie te verwerken.

3.2 Deze "rechtsgronden" zijn beschreven in de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, die bedrijven alleen toestaat om persoonsgegevens te verwerken als de verwerking toegelaten is volgens de specifieke in de wet beschreven "rechtsgronden" (de volledige beschrijving van elk van deze gronden vindt u hier).

3.3 Houd er rekening mee dat wij, behalve de hieronder vermelde gegevens die wij kunnen verstrekken, ook voor de in dit bericht vermelde doeleinden persoonsgegevens kunnen verstrekken aan dienstverleners, contractanten, agenten, adviseurs (bijv. juridische, financiële, zakelijke of andere adviseurs), filialen van MEU die in onze naam activiteiten verrichten en andere leden van de Mitsubishi Electric-groep.

(a) Om effectief met u te communiceren en onze zaken te doen

Om zaken te doen, waaronder om te reageren op uw vragen, om anderszins met u te communiceren of om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit overeenkomsten die tussen u en ons zijn aangegaan;

Rechtvaardiging van gebruik:

uitvoering van contract, rechtmatig belang (om ons in staat te stellen onze verplichtingen na te komen en onze diensten aan u te leveren)

(b) Om u marketingmateriaal te verstrekken

Updates en aanbiedingen aan u verstrekken, als u ervoor gekozen hebt om deze te ontvangen. Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken voor de marketing via post, e-mail, sms, telefoon en fax van onze eigen producten en diensten en die van onze geselecteerde handelspartners en, indien de wet dit vereist, zullen wij vragen om uw toestemming voor de verzameling van uw gegevens of voor het toepassen van een van deze marketingvormen. Wij bieden een optie voor een uitschrijving of opt-out van verdere communicatie met elektronische marketinginformatie die naar u verzonden wordt, of u kunt voor een opt-out ook contact met ons opnemen via het onderstaande formulier “Verzoek algemene gegevensbescherming”.

Rechtvaardiging van gebruik: 

toestemming, rechtmatig belang (om u op de hoogte te houden met nieuws over onze producten en diensten)

(c) Voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden

Uw persoonsgegevens analyseren, voor een beter begrip van de vereisten inzake diensten en marketing die u en onze andere klanten hebben, en voor een beter begrip van ons bedrijf en de ontwikkeling van onze producten en diensten;

Rechtvaardiging van gebruik:

rechtmatig belang (ons in staat stellen om onze diensten te verbeteren)

(d) Om bepaalde activiteiten te bewaken

Vragen en transacties opvolgen om de kwaliteit van de dienstverlening, de naleving van de procedures en fraudebestrijding te waarborgen;

Rechtvaardiging van gebruik:

wettelijke verplichtingen, rechtsvorderingen, rechtmatig belang (de kwaliteit en wettigheid van onze diensten waarborgen)

(e) Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen

Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze diensten en producten;

Rechtvaardiging van gebruik:

rechtmatig belang (u op de hoogte brengen over wijzigingen in onze service)

(f) Om ervoor te zorgen dat de inhoud van de website relevant is

Ervoor zorgen dat de inhoud van onze websites wordt gepresenteerd op de meest efficiënte manier voor u en voor uw apparaat, wat mogelijk inhoudt dat uw gegevens worden doorgegeven aan handelspartners, leveranciers en/of dienstverleners;

Rechtvaardiging van gebruik
:

rechtmatig belang (het voor ons mogelijk maken om u inhoud en diensten aan te bieden op de websites)

(g) Om ons bedrijf te reorganiseren of wijzigingen aan ons bedrijf aan te brengen

In het geval dat we: (i) moeten onderhandelen over de verkoop van ons bedrijf of een deel ervan aan een derde; (ii) verkocht worden aan een derde, of (iii) een reorganisatie ondergaan, is wellicht een overdracht van een deel van of al uw persoonsgegevens aan een relevante derde (of diens adviseurs) noodzakelijk, in het kader van een gedegen onderzoek-proces met het oog op de analyse van een voorgenomen verkoop of reorganisatie. Wij moeten na de verkoop of reorganisatie uw persoonsgegevens misschien ook overdragen aan deze geherorganiseerde entiteit of derde (of hun adviseurs), opdat zij deze gegevens kunnen gebruiken voor dezelfde doeleinden die beschreven zijn in dit beleid.

Rechtvaardiging van gebruik:

rechtmatig belang (het voor ons mogelijk maken om wijzigingen door te voeren in ons bedrijf en ons bedrijf te runnen)

(h) In verband met wettelijke of reglementaire verplichtingen

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan onze regelgevende vereisten, of indien nodig een dialoog aangaan met regelgevende instanties, en hierbij verstrekken wij uw persoonsgegevens misschien aan derden, gerechtelijke diensten en/of regelgevende instanties of wetshandhavingsinstanties, in het kader van verzoeken om informatie, procedures of onderzoeken van dergelijke partijen overal ter wereld of waar wij gedwongen worden om dit te doen. Indien toegestaan, richten wij een dergelijk verzoek aan u of brengen we u ervan op de hoogte alvorens het te beantwoorden, tenzij hiermee afbreuk wordt gedaan aan de preventie of de opsporing van een misdrijf.

Rechtvaardiging van gebruik:

wettelijke verplichtingen, rechtsvorderingen, rechtmatig belang (samenwerken met wetshandhavings- en regelgevende instanties)

4. Overdracht, opslag en beveiliging van uw persoonsgegevens

Beveiliging via het internet

4.1 Voor geen enkele gegevensoverdracht via het internet of de website kan gegarandeerd worden dat deze beschermd is tegen indringers. Wij handhaven echter commercieel redelijke fysieke, elektronische en procedurele waarborgen om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de wettelijke vereisten inzake gegevensbescherming.

4.2 Alle informatie die u aan ons verstrekt wordt opgeslagen op onze veilige servers of die van onze subcontractanten, en de toegang ertoe en het gebruik ervan is onderworpen aan ons beveiligingsbeleid en onze beveiligingsnormen.

Export buiten de EER en het VK

4.3 Medewerkers of leveranciers kunnen toegang verkrijgen tot uw persoonsgegevens op, of deze gegevens kunnen overgedragen worden naar of bewaard worden op een bestemming buiten het land waar u zich bevindt, en de wetten inzake gegevensbescherming in dit land kunnen van een lagere standaard zijn dan de wetten in uw land. Wij beschermen persoonsgegevens onder alle omstandigheden, volgens de bepalingen in dit Privacybeleid.

4.4 Als wij persoonsgegevens overdragen van een plaats binnen de Europese Economische Ruimte (de EER) en/of het Verenigd Koninkrijk (VK) naar een plaats buiten de EER of het VK, moeten wij misschien extra specifieke maatregelen nemen om de relevante persoonsgegevens te beschermen. Bepaalde landen (waaronder, indien van toepassing, bepaalde organisaties zelf gecertificeerd volgens het EU-US Data Privacy Framework (DPF) of de UK Extension to the EU-US DPF) buiten:

(a) de EER, is goedgekeurd door de Europese Commissie als zijnde een bescherming die in wezen gelijkwaardig is aan de wetgeving inzake gegevensbescherming in de EER; en

(b) het Verenigd Koninkrijk, die een geschiktheidsbeslissing hebben die van kracht is volgens de geschiktheidsvoorschriften van het Verenigd Koninkrijk. Daarom zijn er geen aanvullende veiligheidsmaatregelen vereist om persoonsgegevens naar deze rechtsgebieden te exporteren. In landen waar deze goedkeuring niet is verleend, zullen wij juridische gronden vaststellen die een dergelijke overdracht rechtvaardigen, zoals door de EU-Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen, door de Britse Information Commissioner goedgekeurde standaard contractuele clausules of de Processor Binding Corporate Rules van een leverancier of andere wettelijke gronden die zijn toegestaan volgens de toepasselijke wettelijke vereisten.

4.5 Neem contact met ons op via het onderstaande formulier “Verzoek algemene gegevensbescherming” als u een kopie van de specifieke waarborgen voor de uitvoer van uw persoonsgegevens wilt inkijken

Bewaartermijn

4.6 Onze bewaartermijnen voor persoonsgegevens zijn gebaseerd op bedrijfsbehoeften en wettelijke vereisten. Wij bewaren persoonsgegevens voor zolang noodzakelijk is voor het (de) verwerkingsdoeleinde(n) waarvoor de informatie verzameld werd, en alle andere toegestane, gerelateerde doeleinden. Wij kunnen bijvoorbeeld bepaalde transactiedetails en correspondentie bewaren tot de termijn voor vorderingen die voortvloeien uit de transactie verstreken is, of om te voldoen aan de regelgevende vereisten met betrekking tot de bewaring van dergelijke gegevens. Wanneer persoonsgegevens niet langer nodig zijn, kunnen wij de gegevens onomkeerbaar anonimiseren (wij kunnen de geanonimiseerde gegevens verder bewaren of gebruiken), of op een veilige manier vernietigen.

5. Uw rechten & contact opnemen

Marketing

5.1 U hebt het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden te verwerken. Van tijd tot tijd zullen wij u informeren als wij van plan zijn uw gegevens te gebruiken voor bepaalde soorten marketingactiviteiten, of als wij van plan zijn om uw gegevens voor dergelijke doeleinden te verstrekken aan derden van bepaalde categorieën. U kunt uw recht uitoefenen om te voorkomen dat uw gegevens verwerkt worden, door bepaalde vakjes op de formulieren die wij gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen niet aan te vinken. U kunt ook te allen tijde dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen, zoals vermeld is op het onderstaande formulier “Verzoek algemene gegevensbescherming”.

Informatie bijwerken

5.2 Wij leveren alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens juist zijn. Om ons hiermee te helpen, moet u ons op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, door contact met ons op te nemen zoals vermeld is op het onderstaande formulier “Verzoek algemene gegevensbescherming”.

Uw rechten

5.3 Als u vragen hebt met betrekking tot het gebruik dat wij maken van uw persoonsgegevens, moet u eerst contact met ons opnemen via het onderstaande formulier “Verzoek algemene gegevensbescherming”. 

Onder bepaalde voorwaarden kunt u het recht hebben om van ons te eisen dat wij:

(a) u meer informatie verstrekken over het gebruik dat wij maken van uw gegevens;

(b) u een kopie verstrekken van de gegevens die u aan ons hebt verstrekt;

(c) eventuele onjuistheden bijwerken in de persoonsgegevens die wij in bezit hebben (zie paragraaf 5.2);

(d) alle persoonsgegevens wissen voor het gebruik waarvan wij niet langer een rechtsgrond hebben;

(e) een verwerking van gegevens stopzetten als deze gebaseerd is op een toestemming en als u deze toestemming ingetrokken hebt (zie paragraaf 5.1 voor marketing);

(f) u bezwaar laten aantekenen tegen een bepaalde verwerking van uw gegevens, tenzij onze redenen voor deze verwerking zwaarder wegen dan uw recht op gegevensbescherming, en

(g) u de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken laten beperken terwijl er een klacht wordt onderzocht.

5.4 Uw uitoefening van deze rechten is onderworpen aan bepaalde uitzonderingen voor de bescherming van het openbaar belang (bijv. de preventie of de opsporing van een misdrijf) en van onze belangen (bijv. het behoud van het beroepsgeheim). Als u een van deze rechten uitoefent, zullen wij uw recht controleren en in de meeste gevallen binnen een maand reageren.

5.5 Als u niet tevreden bent met ons gebruik van uw persoonsgegevens of ons antwoord op een uitoefening van deze rechten, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in het land waarin u woont of, het land van uw werkplek of het land waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. Voor betrokkenen in het Verenigd Koninkrijk is dit de Information Commissioner. Voor betrokkenen in Nederland is dit de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact met ons opnemen

5.6 Afhankelijk van waar u zich bevindt, is de "verwerkingsverantwoordelijke" voor uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden onder dit Privacybeleid verschillend. U vindt hier een lijst van de vestigingen die gegevensverantwoordelijke zijn in de verschillende landen.

5.7 Als u vragen hebt met betrekking tot dit beleid, neem dan contact op met ons via het onderstaande formulier “Verzoek algemene gegevensbescherming”.

6. Cookiebeleid

6.1 Wij gebruiken cookies op de websites. Zie ons Cookiebeleid om meer te weten te komen over hoe wij cookies gebruiken.

7. Wijzigingen in ons Privacybeleid en/of Cookiebeleid

7.1 Wij kunnen de inhoud van onze websites, de wijze waarop wij cookies gebruiken en hoe we uw persoonsgegevens verwerken wijzigen. Ons Privacybeleid en ons Cookiebeleid kunnen in de toekomst dus van tijd tot tijd veranderen. Als wij dit Privacybeleid of ons Cookiebeleid wijzigen, werken wij de onderstaande datum bij waarop het beleid het laatst gewijzigd werd. Als deze wijzigingen materieel zijn, geven wij dit duidelijk aan op onze websites.

7.2 Dit Privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt op april 2024.

Bijlage

Het gebruik van persoonsgegevens onder de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming moet gerechtvaardigd zijn onder een aantal wettelijke "gronden", en wij moeten in dit beleid de gronden beschrijven voor ieder gebruik. Wij noteren de gronden die wij gebruiken om ieder gebruik van uw gegevens te rechtvaardigen naast het gebruik in de sectie "Vormen van gebruik van uw persoonsgegevens" van dit beleid.

Dit zijn de belangrijkste rechtsgronden die ons gebruik van uw gegevens rechtvaardigen:

Toestemming: als u ingestemd hebt met ons gebruik van uw gegevens (er is een toestemmingsformulier in verband met een dergelijk gebruik aan u gepresenteerd, en u kunt uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen via het onderstaande formulier “Verzoek algemene gegevensbescherming”.
Uitvoering van contract: als uw gegevens nodig zijn om ons contract met u af te sluiten of uit te voeren.
Wettelijke verplichting: als wij uw gegevens nodig hebben om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
Rechtmatig belang: als wij uw gegevens gebruiken om een rechtmatig belang te verwezenlijken, en onze redenen voor het gebruik van deze gegevens zwaarder wegen dan uw recht op gegevensbescherming.
Rechtsvorderingen: als wij uw gegevens nodig hebben om u te verdedigen, te vervolgen of een vordering tegen u, ons of een derde in te stellen.