Gebruiksvoorwaarden

Juridische kennisgevingen

Alle informatie, materialen, data en elektronische bestanden van welke aard dan ook (gezamenlijk de “MATERIALEN”) die deze website (de “Site”) bevat en hierop worden gepost, worden door Mitsubishi Electric Corporation uitsluitend verstrekt ter informatie en als service voor klanten en leveranciers om hen bij hun transacties met Mitsubishi Electric Corporation te ondersteunen. De MATERIALEN zijn onderworpen aan de voorwaarden die in deze gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) worden vermeld. Mitsubishi Electric Corporation behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden op enig moment zonder u daarvan in kennis te stellen, te actualiseren en op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en/of wijzigingen aan te brengen in de producten en/of diensten die op de website worden beschreven. Door toegang tot, gebruik of downloaden van elk van de MATERIALEN op deze Site, gaat u (als persoon in uw eigen naam of in naam van een rechtspersoon) ermee akkoord dat u aan deze gebruiksvoorwaarden bent gebonden. Indien u er niet mee instemt dat u aan deze gebruiksvoorwaarden bent gebonden, dient u geen MATERIALEN van deze site te downloaden of af te drukken, en dient u het gebruik van deze site en de MATERIALEN onmiddellijk te staken.

Bevoegdheid

U deelt mee en verklaart dat u wettelijk gemachtigd bent om met deze gebruiksvoorwaarden in te stemmen. U stemt in met het feit dat u verantwoordelijk bent voor elk ongeoorloofd gebruik van de MATERIALEN, dat direct of indirect door u wordt veroorzaakt.

Auteursrecht en handelsmerkrechten

U erkent en stemt in met het feit dat de MATERIALEN beschikbaar op deze site worden beschermd door auteursrecht, handelsmerk, domeinnaam, service-merken, octrooien, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten en -wetten. U gaat u ermee akkoord de MATERIALEN niet te verkopen, in licentie te geven, te verhuren, wijzigen, distribueren, kopiëren, reproduceren, overdragen, in het openbaar weer te geven, in het openbaar uit te voeren, aan te passen, te bewerken of anderszins afgeleide werken van de materialen te creëren, tenzij Mitsubishi Electric Corporation hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Alle copyright-rechten zijn voorbehouden. "MITSUBISHI" en "Mitsubishi Electric" zijn geregistreerde handelsmerken en het gebruik ervan is niet toegestaan, noch betekent het bezoeken van deze Site dat toestemming wordt verleend voor dergelijk gebruik van het handelsmerk.

Toegestaan gebruik en beperkingen

Gebruik van de MATERIALEN voor alle doeleinden, inclusief het opnieuw plaatsen op websites, herpublicatie of doorgifte dat in deze gebruiksvoorwaarden niet uitdrukkelijk is toegestaan, is verboden. Er is geen impliciete toestemming voor het opnieuw plaatsen op websites, herpublicatie of doorgifte van de MATERIALEN. Geen enkel deel van de MATERIALEN van deze Site mag worden geplaatst op websites, gopher- en ftp-sites, mededelingenborden of andere databases voor elektronische opslag of worden geherpubliceerd of tegen betaling beschikbaar worden gesteld, behalve wanneer Mitsubishi Electric Corporation hiervoor schriftelijk uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

Het gebruiksrecht van de MATERIALEN is een licentie, geen eigendomsoverdracht en is ondergeschikt aan de beperkingen die in deze Gebruiksvoorwaarden worden gesteld. U mag één kopie van de MATERIALEN op één computer downloaden waarbij het doel is dat deze kopie u helpt bij de koop en/of het gebruik van de producten waarnaar op deze Site wordt verwezen, mits u alle kennisgevingen van auteursrecht en andere eigendomsrechten in stand houdt. U mag de MATERIALEN ook eenmalig afdrukken. Het is verboden, behalve indien uitdrukkelijk voorzien in deze Gebruiksvoorwaarden of tenzij u specifiek schriftelijke toestemming ontvangt van Mitsubishi Electric Corporation: (a) de MATERIALEN te wijzigen of deze te gebruiken voor commerciële doeleinden; (b) onder deze Gebruiksvoorwaarden de aan u toegekende rechten toe te wijzen, over te dragen of in sublicentie te geven; (c) de MATERIALEN aan te bieden voor verkoop of verhuur; (d) eventuele Software die in MATERIALEN is inbegrepen te decompileren, decoderen, reverse-engineeren, of demonteren; (e) auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsverklaringen van de MATERIALEN te verwijderen; (f) acties te ondernemen die in strijd zijn met de intellectuele eigendomsrechten van Mitsubishi Electric Corporation of gelieerde ondernemingen; of (g) de MATERIALEN geheel of gedeeltelijk te kopiëren, weer te geven, over te dragen, in licentie te geven, te reproduceren, publiceren, downloaden, uploaden, posten, verzenden, distribueren of verkopen, of de MATERIALEN te gebruiken om afgeleide werken te creëren. Er zijn u geen andere rechten, expliciet of impliciet, verleend dan de rechten die uitdrukkelijk vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden zijn vermeld.

Links

Mitsubishi Electric Corporation of zijn dochter- of zusterondernemingen kunnen links bevatten naar andere internetsites of bronnen, maar hebben geen controle over dergelijke sites en bronnen. U erkent en gaat ermee akkoord dat Mitsubishi Electric Corporation of zijn dochter- of zusterondernemingen niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites en bronnen. Mitsubishi Electric Corporation verleent geen goedkeuring aan en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige Content, reclame, producten of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke sites en bronnen, en is niet direct of indirect verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van, of het vertrouwen op dergelijke Content, goederen of diensten op of beschikbaar via dergelijke sites en bronnen.

Houd er rekening mee dat Mitsubishi Electric Corporation-site kan verwijzen naar andere websites waarover de Mitsubishi Electric Corporation geen controle heeft en die niet door Mitsubishi Electric Corporation worden onderhouden. Mitsubishi Electric Corporation is niet verantwoordelijk voor de content van die sites.

Voor derden die graag naar de website van Mitsubishi Electric Corporation willen verwijzen, gelden de volgende regels. Toestemming van Mitsubishi Electric Corporation is niet nodig als deze procedures worden gevolgd.

 1. Links naar websites waarop de onderstaande lijst van toepassing is, worden niet geaccepteerd:
  • Websites die de openbare orde en zeden schenden en obscene/godslasterlijke inhoud of opmerkingen bevatten
  • Websites die Mitsubishi Electric Corp. of derden smaad of laster toebrengen of intimideren, of content bevatten die het vertrouwen in het bedrijf aantasten
  • Websites die auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten schenden en content bevatten die leidt tot schade en aansprakelijkheid
  • Websites met illegale content
 2. Zorg ervoor dat de website van Mitsubishi Electric in een apart venster verschijnt in plaats van binnen uw eigen website.
 3. Vermeld duidelijk dat de link naar de website van Mitsubishi Electric gaat.
  • * Voor een tekstverwijzing kunt u ‘website van Mitsubishi Electric’, ‘Mitsubishi Electric’ of ‘Mitsubishi Electric Corporation’ gebruiken

Toestemming om te verwijzen naar de Mitsubishi Electric-website is geen garantie voor de afwezigheid van technische of content-fouten op de website; Mitsubishi Electric kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor problemen die de link kan veroorzaken.

De url of content van de website van Mitsubishi Electric kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of verwijderd.

Indien Mitsubishi Electric u verzoekt de verwijzing te beëindigen, dan dient u hier onmiddellijk gehoor aan te geven.

Eigendom en wijziging van materialen

U erkent dat titel, eigendom en alle intellectuele eigendomsrechten in en van de MATERIALEN en kopieën van deze MATERIALEN eigendom zijn en blijven van Mitsubishi Electric Corporation of zijn dochter- en zusterondernemingen, tenzij anders aangegeven. De MATERIALEN kunnen regelmatig zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, verbeterd of geactualiseerd. Als u de meest recente productinformatie, gegevensbladen, technische informatie of andere gegevens van een van de MATERIALEN op deze Site wilt ontvangen, kunt U hier Contact met ons opnemen.

Productinformatie

Producten kunnen mogelijk niet beschikbaar zijn. Neem Contact met ons op wanneer u het gebruik overweegt van een product dat wordt beschreven in MATERIALEN voor speciale toepassingen, zoals apparatuur of systemen voor transport of verkeer, medisch, lucht- en ruimtevaart, nucleair of onderzees gebruik.

Wereldwijde beschikbaarheid

Mitsubishi Electric Corporation kan informatie op de Site publiceren die verwijzingen bevat naar producten, programma’s en diensten van Mitsubishi Electric Corporation die niet in uw land beschikbaar of gemeld zijn. Dergelijke verwijzingen impliceren of verklaren niet dat Mitsubishi Electric Corporation de intentie heeft dergelijke producten, programma’s en diensten in uw land aan te bieden. Neem contact op met uw plaatselijke Mitsubishi Electric Corporation-dealer voor informatie over deze producten, programma’s en diensten die mogelijk bij u in de buurt beschikbaar zijn.

Disclaimer en uitsluiting

 1. A. Afwijzing van garanties. MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, ZIJN ZUSTER- EN DOCHTERONDERNEMINGEN, GEVEN GEEN ENKELE GARANTIE OMTRENT DE GESCHIKTHEID VAN DE IN DE MATERIALEN BESCHREVEN PRODUCTEN EN DIENSTEN VOOR WELK DOEL DAN OOK. DE MATERIALEN WORDEN IN DE HUIDIGE STAAT AANGEBODEN, MET ALLE FOUTEN, ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, EIGENDOM OF HET NIET SCHENDEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM. Daar het in sommige landen niet is toegestaan de impliciete garanties uit te sluiten, gelden bovenstaande uitzonderingen mogelijk niet voor u.
 2. B. Aansprakelijkheidsbeperking. De beschrijving van de MATERIALEN op deze Site kan typfouten of technische onnauwkeurigheden bevatten. Mitsubishi Electric Corporation geeft geen garantie voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de materialen of de betrouwbaarheid van enig advies, enige mening, verklaring of andere informatie, die op deze Site wordt weergegeven of verspreid. U erkent dat indien u vertrouwt op een dergelijk advies, dergelijke mening, verklaring of andere informatie, dit volledig voor uw eigen risico is. Mitsubishi Electric Corporation of zijn dochter- of zusterondernemingen aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor schade, aansprakelijkheid of ander verlies veroorzaakt door uw gebruik van de MATERIALEN of enige vorderingen met betrekking tot inbreuk op de rechten van derden of het schenden van handelsgeheimen als gevolg van uw gebruik van de MATERIALEN. MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION OF ZIJN DOCHTER- EN ZUSTERONDERNEMINGEN KUNNEN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD DOOR ENIG PERSOON OF RECHTSPERSOON VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, STRAFRECHTELIJKE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE ALS GEVOLG VAN VERLIES VAN GEBRUIK, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN INFORMATIE, VERLIES OF ONNAUWKEURIGHEID VAN GEGEVENS, WINSTDERVING, VERLIES VAN BESPARINGEN, KOSTEN VAN AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN, DIENSTEN OF TECHNOLOGIEËN, OF VOOR ANDERE ZAKEN DIE REDELIJKERWIJS BUITEN ZIJN CONTROLE LIGGEN), ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE MATERIALEN OF HET ONVERMOGEN DEZE TE GEBRUIKEN, OF DAT NU IN EEN PROCES WEGENS CONTRACTBREUK, NALATIGHEID, OF EEN ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD IS, ZELFS IN HET GEVAL DAT MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION OF ZIJN DOCHTER- EN ZUSTERONDERNEMINGEN UITDRUKKELIJK ZIJN GEÏNFORMEERD OVER DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE. In sommige landen/rechtsgebieden is het niet toegestaan bepaalde schade, zoals directe, incidentele, speciale of gevolgschade uit te sluiten of te beperken, waardoor bovenstaande uitzonderingen mogelijk niet voor u gelden.

Informatie van derden

De MATERIALEN kunnen informatie bevatten die door derden is geleverd en/of verwijzingen naar websites die door derden worden beheerd. Indien u gebruik maakt van dergelijk sites van derden, verlaat u deze Site en doet u dat geheel voor eigen risico. Mitsubishi Electric Corporation verwerkt of beheert op geen enkele wijze informatie of websites van derden en geeft daarom geen garantie of verklaring ten aanzien van dergelijke informatie of gelinkte websites of informatie die daarop verschijnt en doet daaromtrent ook geen aanbevelingen. Links dienen niet te worden beschouwd als sponsoring of aanbeveling van gekoppelde websites of de informatie daarop door Mitsubishi Electric Corporation, noch dient te worden aangenomen dat Mitsubishi Electric Corporation met deze bedrijven verwant of geassocieerd is, of wettelijk bevoegd is het handelsmerk, de handelsnaam, het logo of copyrightsymbool die op dergelijke websites van derden worden weergegeven, te gebruiken. Alle andere merk- en productnamen die worden genoemd of zijn inbegrepen in de MATERIALEN zijn handelsmerken of service-merken van hun respectievelijke eigenaars.

Door u verstrekte gegevens

Mitsubishi Electric Corporation vraagt niet naar vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie via de Site, en u dient deze niet op deze manier aan Mitsubishi Electric Corporation te sturen. U gaat ermee akkoord dat de informatie of materialen die u, direct of indirect, via de Site aan Mitsubishi Electric Corporation verstrekt, niet zal worden beschouwd als vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie of materialen. Door via de Site informatie en/of andere materialen aan Mitsubishi Electric Corporation te verstrekken, geeft u Mitsubishi Electric Corporation een onbeperkte, onherroepbare, wereldwijde licentie zonder royalty's om dergelijke informatie en materialen te gebruiken, reproduceren, weer te geven, door te sturen en te verspreiden. U gaat er verder mee akkoord dat Mitsubishi Electric Corporation gebruik mag maken van ideeën, concepten of kennis die u of door u gemachtigden hebben verstrekt aan Mitsubishi Electric Corporation. U garandeert en verklaart verder tegenover Mitsubishi Electric Corporation dat alle informatie en materialen die door u aan Mitsubishi Electric Corporation worden verstrekt, geen informatie of materialen bevatten die lasterlijk, bedreigend, obsceen, beledigend, of anderszins onwettig zijn of dat het materiaal bevat dat eigendom is van derden. U erkent dat u verantwoordelijk bent voor de Content die u verstrekt en niet Mitsubishi Electric Corporation. U draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de content, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid, correctheid, oorspronkelijkheid en het auteursrecht.

Jurisdictie en plaats van rechtspraak

Deze Site is eigendom van en wordt beheerd door Mitsubishi Electric Corporation vanuit zijn kantoren in Marunouchi, Tokyo, Japan. Deze Site valt onder Japans recht en dient waar het zaken als auteursrecht, handelsmerken en patenten betreft, ook overeenkomstig Japans recht te worden geïnterpreteerd. Deze Site valt niet onder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken; de toepassing daarvan wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Daarnaast gaat u ermee akkoord dat indien er juridische stappen worden ondernomen als gevolg van het gebruik van de MATERIALEN op deze Site of het niet gebruik kunnen maken ervan, dit dient te gebeuren bij de bevoegde rechtbank van het district Tokyo, prefectuur Tokyo, Japan. Door deze Site te gebruiken, stemt u onherroepelijk in met de bevoegdheid van deze rechtbank voor alle geschillen die ontstaan door of met betrekking tot het gebruik van de MATERIALEN.

Wijzigingen

Mitsubishi Electric Corporation behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of te herzien. Controleer deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig op veranderingen en wijzigingen. Als u doorgaat met het gebruik van deze Site nadat de Gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd, gaat u automatisch akkoord met deze wijzigingen. Mitsubishi Electric Corporation kan elk onderdeel van deze Site, de beschikbaarheid van deze Site of de kenmerken van deze Site op elk moment beëindigen, wijzigen, opschorten of stopzetten. Mitsubishi Electric Corporation kan ook beperkingen opleggen ten aanzien van functies en diensten en kan uw toegang tot de Site zonder kennisgeving of aansprakelijkheid beperken.

Exportwetten

Mitsubishi Electric Corporation verklaart niet dat de MATERIALEN op deze Site geschikt of beschikbaar zijn op de locatie waar u zich bevindt. Toegang tot de MATERIALEN vanuit gebieden waar de content illegaal is, is niet toegestaan. U stemt ermee in dat u deze Site op eigen initiatief bezoekt en dat u verantwoordelijk bent voor naleving van de toepasselijke plaatselijke wetten. De producten of technologieën die in de MATERIALEN worden verstrekt, vallen onder de exportwetten van Japan en andere landen. Een omleiding of her-export die in strijd is met, of inbreuk maakt op de toepasselijke exportwetten en voorschriften is verboden.

Geen agentschap of partner

U stemt ermee in dat er geen joint-venture, samenwerkingsverband, arbeidsrelatie of agentschapsrelatie bestaat tussen u en Mitsubishi Electric Corporation of zijn dochter- of zusterondernemingen als gevolg van het gebruik van de MATERIALEN op deze Site. U erkent dat u niet gemachtigd bent om Mitsubishi Electric Corporation of zijn dochter- en zusterondernemingen aan u te binden en u zult niet doen verklaren of doen voorkomen of u als zodanig gemachtigd bent, of dat u een vertegenwoordiger, agent, of werknemer van Mitsubishi Electric Corporation of zijn dochter- en zusterondernemingen bent. Mitsubishi Electric Corporation of zijn dochter- en zusterondernemingen zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor enige verklaring, handeling of nalatigheid door u.

Beëindiging

Mitsubishi Electric Corporation kan op elk moment om welke reden dan ook uw recht op het gebruik van de MATERIALEN beëindigen, zonder door u daarvoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld. Uw recht op het gebruik van de MATERIALEN zal ook onmiddellijk eindigen als u de voorwaarden in deze Gebruiksvoorwaarden op enigerlei wijze overtreedt. In het geval van beëindiging dient u onmiddellijk het gebruik van alle MATERIALEN te staken en alle versies en kopieën van de MATERIALEN in uw bezit te vernietigen.

Scheidbaarheid

Indien enige bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden of een deel ervan niet geldig of onuitvoerbaar zou blijken te zijn, zal deze ongeldigheid de geldigheid van het totaal van die bepaling en/of de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden niet beïnvloeden. Deze blijven geldig en uitvoerbaar.

Volledige overeenkomst

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Mitsubishi Electric Corporation met betrekking tot deze Site en vervangen alle voorgaande of huidige mededelingen en voorstellen via welk medium dan ook tussen u en Mitsubishi Electric Corporation.

Diversen

Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze Gebruiksvoorwaarden zijn bepaald, worden door Mitsubishi Electric Corporation en zijn gelieerde ondernemingen voorbehouden.

Mitsubishi Electric Corporation
Tokyo Building
2-7-3, Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8310, Japan
Alle rechten voorbehouden.

Neem voor vragen, opmerkingen of feedback contact met ons op